Regulamin programu partnerskiego

– POSTANOWIENIA WSTĘPNE –

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady współpracy Fundacji Darmowy Prawnik z siedzibą w Chełmie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej , pod numerem KRS: 0000433630, NIP: 563-242-84-56, REGON: 36355562700000, a blogerami i vlogerami.

– DEFINICJE –

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie i innych aktach powiązanych używane są sformułowania poniższe, rozumie się przez nie:

 1. Fundacja – Fundacja Darmowy Prawnik z siedzibą w Chełmie (woj. lubelskie), adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 22 – 100 Chełm, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej , pod numerem KRS: 0000433630, NIP: 563-242-84-56, REGON: 36355562700000.
 2. Program partnerski/program ambasadorski – program współpracy barterowej pomiędzy Fundacją, a blogerem lub vlogerem, w ramach którego strony świadczą dla siebie wzajemnie usługi;
 3. Bloger – autor lub właściciel witryny internetowej – zwany dalej Partnerem
 4. Vloger – autor kanału wideo w portalu YouTube – Partnerem
 5. Kancelaria – zewnętrzny, wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi z zakresu prawa wierzytelności, wykonujący usługi na rzecz Fundacji;
 6. Adres e-mail Fundacji – kontakt@darmowyprawnik.eu
 7. Postępowanie cywilne – postępowanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku „kodeks cywilny” (tj. Dz.U. Z 2014r., poz. 101 ze zm.);

§ 3

 1. Prawo przystąpienia do programu partnerskiego mają osoby, które są autorami blogów oraz vlogów (kanałów w portalu YouTube) o tematyce dowolnej.
 2. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

§ 4

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest wysłanie zgłoszenia na stronie www.darmowyprawnik.eu
 2. W progamie mogą wziąć udział tylko Partnerzy, których twórczość (treść materiałów zamieszczonych na blogach i vlogach) nie narusza przepisów obowiązującego prawa, ani nie propagują treści pornograficznych, rasistowskich, homofobicznych, lub innych naruszających prawa osób trzecich.
 3. Decyzja o zatwierdzeniu współpracy z Partnerem należy do Fundacji.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy nawiązania współpracy z Partnerem, bez podania przyczyny.

§ 5

 1. Partner współpracujący z Fundacją w ramach programu partnerskiego zobowiązuje się do publikacji autorskiego tekstu lub nagrania video na swoim blogu/vlogu – nie mniej niż 1 raz na 3 miesiące – którego tematyka będzie dotyczyła działalności statutowej Fundacji.
 2. W treści artykułu/video musi znależć się nazwa Fundacji, link (do follow) do witryny internetowej Fundacji, a także wzmianka o tym, że pomoc Fundacji ma charakter nieodpłatny.
 3. Fundacja nie ingeruje w treść i formę artykułu lub materiału video i pozostawia Partnerowi prawo do zachowania wolności twórczej z zastrzeżeniem, że treść winna przedstawiać Fundację w pozytywnym świetle.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo od odrzucenia artykułu lub nagrania video, jeżeli treść materiału przedstawia Fundację w negatywnym świetle, godzi w jej wizerunek, lub też narusza prawa osób trzecich.

§ 6

 1. Partner współpracujący z Fundacją w ramach programu partnerskiego ma prawo do skorzystania raz w miesiącu z bezpłatnej analizy prawnej treści jednej umowy handlowej związanej z prowadzoną przez Partnera działanością wydawniczą lub reklamową.
 2. Partner współpracujący z Fundacją w ramach programu partnerskiego ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności z tytułu roszczeń powstałych w związku z prowadzoną przez Partnera działanością wydawniczą lub reklamową.

§ 7

 1. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności dokonuje Kancelaria, która uprawniona jest do zawierania odrębnych umów z dalszymi podwykonawcami, na warunkach uzgodnionych w odrębnych umowach.
 2. Koszty wstępne związane z wynagrodzeniem Kancelarii w całości pokrywa Fundacja ze środków własnych.
 3. Koszty związane z wynagrodzeniem podwykonawców ponosi Kancelaria we własnym zakresie.
 4. Z tytułu dochodzenia wierzytelności Kancelarii przysługuje zwrot ustawowych kosztów zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych zasądzonych w toku postępowania sądowego od strony przeciwnej.
 5. Kancelaria, jak również jej podwykonawcy mają prawo do dalszego zlecania wykonania pomocy prawnej innym podwykonawcom, bez potrzeby uzyskania zgody Partnera, na co Partner wyraża zgodę. Bez względu na liczbę podwykonawców, Partner nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.

§ 11

Fundacja zapewnia Partnerowi zachowanie w tajemnicy wszystkich udzielonych jej albo Kancelarii informacji pozyskanych w trakcie współpracy.

§ 12

 1. Partnerowi, w razie niezadowolenia z usług Kancelarii albo jej Podwykonawców w ramach współpracy, przysługuje prawo złożenia skargi do Fundacji.
 2. Skargę rozpatruje jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres e-mail, zawiadamiając Partnera o wyniku postępowania.
 3. Od niekorzystnego rozstrzygnięcia skargi przysługuje Partnerowi prawo wniesienia odwołania na decyzję Prezesa Zarządu do Rady Fundatorów.
 4. Skargę składa się w terminie 14 dni od dnia poinformowania Partnera o negatywnym rozpatrzeniu jej skargi przez Prezesa Zarządu.
 5. Odwołanie od decyzji Prezesa Zarządu rozpoznaje Rada Fundatorów, większością głosów. Decyzja Rady Fundatorów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link