Odpowiedzialność za długi małżonka. Jak uwolnić się od długów męża / żony?

Odpowiedzialność za długi małżonka. Jak uwolnić się od długów męża / żony?
4.5 (89.44%) 36 vote[s]

W naszej praktyce często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności za długi współmałżonka. Zazwyczaj pytania dotyczą sytuacji, w jakiej jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie, np. umowę pożyczki albo kredytu, bez zgody i wiedzy drugiego z małżonków. O całej sprawie mąż albo żona dowiaduje się zazwyczaj przypadkowo. Najczęściej wiedza o ukrywanych zobowiązaniach współmałżonka nabywana jest podczas codziennych prac domowych (np. sprzątanie) albo po śmierci zadłużonego męża/żony. O dziedziczeniu długów i sposobach jak sobie z nimi radzić pisaliśmy już w artykule, pt. Dziedziczenie długów.

Porządkowo przytoczymy 3 możliwe konfiguracje, jakie mogą wystąpić w małżeństwie przy zaciąganiu zobowiązań:

  1. umowę zawierają oboje małżonkowie (oboje składają swoje podpisy na umowie jako współpożyczkobiorcy/współkredytobiorcy);
  2. umowę zawiera jeden z małżonków za zgodą drugiego małżonka;
  3. umowę zawiera tylko jeden z małżonków bez zgody drugiego małżonka.

Małżeństwo a odpowiedzialność za długi. Dług bez zgody małżonka.

Jeżeli umowa kredytu/pożyczki zaciągnięta została przez obojga małżonków, to bez wątpienia odpowiadają oni nie tylko majątkiem wspólnym, ale również majątkami odrębnymi.

Gdy zdarzy się sytuacja, w jakiej umowę kredytu/pożyczki podpisuje jeden z małżonków, a drugi tylko wyraża na zaciągnięcie zobowiązania zgodę, to wówczas odpowiedzialność ograniczona jest do majątku wspólnego oraz do majątku osobistego tego z małżonków, który złożył podpis na umowie.

Jeśli umowa kredytu/pożyczki zawierana jest tylko przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, to wówczas odpowiedzialność za jej wykonanie ponosi tylko małżonek ją podpisujący, ale….. zasada ta doznaje wyjątków, o czym poniżej.

Jak stanowi art. 30 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRiO), oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Jeśli pożyczki albo kredyty zaciągane były przez współmałżonka np. na zakup alkoholu czy uczestnictwo w grach hazardowych to nie mogą mogą być traktowane jako zobowiązania, które mają spełniać potrzeby rodziny. W takich sytuacjach za długi odpowiedzialność ponosi jedynie małżonek zaciągający zobowiązanie.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Art. 30.

§ 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania
zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych
potrzeb rodziny.
§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków
postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek,
który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.
§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest
skuteczne, jeżeli było im wiadome.

W literaturze prawniczej i orzecznictwie sądów powszechnych dominuje pogląd, zgodnie z którym przyjmuje się, że za zwykłe potrzeby rodziny należy uznać w szczególności: zakupy w normalnych ilościach artykułów żywnościowych i odzieżowych, drobnych przedmiotów urządzenia domowego, opłaty z tytułu korzystania z gazu i energii elektrycznej, wydatki na naprawę i konserwację urządzeń domowych oraz na leczenie. Nawet Sąd Najwyższy, w jednym ze swoich istotnych w tym zakresie orzeczeń pokusił się o definicję zobowiązań zaciągniętych na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, określając, że są to zobowiązania, które odnoszą się do normalnych codziennych potrzeb rodziny, wymagających bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji.

Dług bez zgody zgody małżonka (żony lub męża)

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z przysługujących mu prawa autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Z powyższego wynika, iż możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela jest znacznie ograniczona, jeżeli za zobowiązania odpowiada tylko małżonek je zaciągający.

Jako przestrogę chcemy wskazać, że wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym (np. prawomocny nakaz zapłaty czy prawomocny wyrok zasądzający świadczenie na jego rzecz z nadaną klauzulą wykonalności), może złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, o ile wykaże, iż dokonanie takiego podziału jest jedynym wyjściem, aby dłużnik spłacił dług.

Fundacja EuroLege jak się zgłosić

Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image