Cesja wierzytelności w celu windykacji. Jak wygrać w sądzie?

Cesja wierzytelności w celu windykacji. Jak wygrać w sądzie?
4.4 (88.75%) 32 votes

Cesja wierzytelności uregulowana w treści przepisów art. 509 – 518 kodeksu cywilnego (k.c.) jest mówiąc najprościej umową. Na podstawie tej umowy dotychczasowy wierzyciel (np. bank) zbywa na rzecz nabywcy wierzytelności (np. fundusz sekurytyzacyjny) określoną w zawartej umowie wierzytelność.

Jakie minimalne informacje powinna mieć osoba (dłużnik), która otrzymuje od firmy skupującej długi (np. Kruk, Ultimo, Best, Kredyt Inkaso, GetBack, easyDEBT) zatytułowanym „zawiadomienie o cesji wierzytelności” czy „zawiadomienie o zmianie wierzyciela”? O tym w poniższym artykule.

Cesja wierzytelności, czyli umowa przelewu wierzytelności – co to za dokument?

Przede wszystkim dłużnik powinien mieć świadomość, że pismo pochodzące od windykatora z informacją o zakupie wierzytelności nie jest żadnym prawnym dokumentem stwierdzającym ten fakt. Świadomy znaczenia swoich praw dłużnik powinien przede wszystkim ustalić, czy firma windykacyjna – która przecież żąda od niego zapłaty – w rzeczywistości zakupiła dług. Pomocnym w zrozumieniu istoty cesji wierzytelności jest art. 511 k.c., który wprowadza do przepisów prostą, ale jednocześnie bardzo istotną zasadę. Zasada ta mówi, że „jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony”.

Oznacza to, że jeśli dłużnik zawierał kiedyś umowę z pierwotnym wierzycielem (np. kredyt czy pożyczka), co jest normą, to wówczas cesja wierzytelności powinna być zawarta w formie pisemnej. Niewątpliwie samo zawiadomienie nie spełnia warunków stwierdzenia pismem. Jeśli więc firma windykacyjna powołuje się na zawartą z poprzednikiem prawnym cesję wierzytelności, to powinna dłużnikowi przedstawić umowę cesji, skoro już żąda od niego zapłaty. Co bardzo istotne w przypadku firm windykacyjnych, dokonują one w ogromnej większości przypadków zakupów tzw. „blokowych”, czyli całych pakietów wierzytelności. W takim przypadku w samej umowie sprzedaży wierzytelności dłużnik nie zostanie wymieniony, lecz jego dane znajdą się w załączniku do umowy cesji, np. załącznik nr 2. Oczywiście taki załącznik również wierzyciel powinien przedstawić dłużnikowi. Często się zdarza, że cesja wierzytelności pomiędzy bankami a tzw. firmami windykacyjnymi dotyczy roszczeń, o których można śmiało powiedzieć, że to przedawnione długi.

Otrzymałeś wyrok zaoczny lub sądowy nakaz zapłaty z powództwa firmy windykacyjnej, chwilówki lub banku?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty. Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Cesja wierzytelności może zostać podważona! Jak to zrobić?

Jeśli windykator przedstawi dłużnikowi zarówno umowę cesji jak i załącznik do niej, to powinien dłużnik sprawdzić pewne elementy, które warunkują poprawność dokonanej cesji wierzytelności. Przede wszystkim, należy sprawdzić, czy umowa cesji wierzytelności została podpisana, a jeśli tak, to czy są to podpisy umocowanych osób. Firma windykacyjna działa przez swoje organy, a dłużnik musi wiedzieć, czy osoby podpisujące się pod umową w rzeczywistości miały do tego prawo. W interesie firmy windykacyjnej jest przedstawienie stosownych pełnomocnictw czy odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli osoby podpisujące cesję nie miały uprawnień d jej podpisania, wówczas umowa będzie nieważna.

Należy wiedzieć, że każdy z załączników umowy, w tym załącznik dotyczący wykazu dłużników, powinien być podpisany przez te same osoby, które zawierały umowę cesji. Praktyką firm windykacyjnych jest przedstawianie jedynie niczym niepotwierdzonych wydruków komputerowych, które zawierają podpis osoby niezawierającej umowy cesji wierzytelności albo co lepsze, w ogóle nie zawierają żadnego podpisu. Oczywiście takie dokumenty, czy wydruki nie mają żadnej mocy prawnej i na ich podstawie nie mogło dojść do skutecznego przeniesienia praw do wierzytelności.

Zwracamy uwagę, że jeśli umowa została zawarta skutecznie, to zawiera podpisy, jak również załączniki do niej takie podpisy zawierają. Jeśli ta kwestia się zgadza, to należy wdrożyć kolejne kroki, w celu weryfikacji dokonanej cesji. Co powinien zrobić dłużnik w dalszej kolejności? Sprawdzić w załączniku, czy przy wpisywaniu jego danych do załącznika nie dokonano błędów. Na czym one mogą polegać? Przede wszystkim należy zweryfikować imię i nazwisko oraz nazwę umowy i datę jej zawarcia, która miała być postawą powstania roszczenia. Należy również dokładnie sprawdzić numer PESEL z załącznika – o ile jest wpisany -, który może zawierać błędnie wpisane cyfry. Jeśli cokolwiek się nie zgadza, nie można mówić o nabyciu konkretnej wierzytelności wobec konkretnego dłużnika, a wtedy taka cesja wierzytelności może zostać podważona.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności. Jak powinno wyglądać?

Co jeszcze osoba, która dostała zawiadomienie o cesji wierzytelności powinna wiedzieć? Przede wszystkim to, że zawiadomienie o cesji wierzytelności powinno być wysłane do niej co najmniej listem poleconym (rejestrowanym). Jeśli windykator chciał zaoszczędzić na korespondencji i wysłał zawiadomienie listem zwykłym, to nie posiada dowodu nadania przesyłki. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie podejmie próby kontaktu w wyniku takiego zawiadomienia, to firma windykacyjna nie wie, czy zostało ono doręczone, a jeśli tak to kiedy. Ma to o tyle istotne znaczenie, że do chwili powzięcia wiadomości o przelewie wierzytelności, dłużnik może spełnić świadczenie do zbywcy wierzytelności (np. banku), a windykator nie może wyciągać wobec niego negatywnych skutków, skoro nie posiada dowodu doręczenia zawiadomienia o cesji.

Pamiętaj, aby nie nabrać się na manipulacje firmy windykacyjnej, która zawsze będzie stała na stanowisku, że jak ma umowę cesji, to na pewno dług istnieje i został skutecznie nabyty. Nie jest tak zawsze i warto znać swoje podstawowe prawa oraz wiedzieć na co zwracać uwagę.

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego lub sądowego nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link